Remissyttrande SPF

Publik konsultation – översyn av LFV infrastruktur för navigation – återremiss, AIC B 101-23.

Flygsäkerhetskommittén i SPF finner anledning att uttrycka stor oro för en planerad nedläggning av bärande delar i infrastruktur för svensk luftfart.

LFV flaggade förvisso redan för tre år sedan i D-2020-209167 för ”Nollvarianten”, där samtliga VOR skulle avvecklas om finansiering för dessa enheter inte löstes. Det är djupt oroande att LFV nu frångår sin ursprungplan, där ett antal VOR skulle behållas och rustas upp för att vara i drift till minst år 2040. Anledningen till den ursprungliga planen är naturligtvis att VOR-stationer behövs, vilket också är fastställt i Europeiska Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2018/1048.

Finansieringen av luftfarten är ett återkommande tema, och om vi ska kunna behålla ett fungerande svenskt flyg är det nödvändigt att just finansiering av infrastruktur för luftfarten adresseras och hanteras på regeringsnivå.

Även Trafikverket har påtalat denna hämsko. I rapporten Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037, skriver Trafikverket att ”Infrastrukturen för flygtransporter är, liksom den för sjötransporter, huvudsakligen användarfinansierad, till skillnad från väg- och järnvägsinfrastruktur som i hög grad finansieras av skattemedel. Denna finansieringsmodell kan innebära svårigheter att generera tillräckliga medel för att täcka investeringar och modernisering av grundläggande infrastruktur.”

Svensk Pilotförening menar att konsultationen avslöjar brister i hur luftfarten i Sverige hanteras. Sammantaget ser vi ett behov av att tydliggöra vem som har ansvaret för att infrastruktur för svensk luftfart upprätthålls. Detta för att säkra tillgänglighet för det samlade flyget i Sverige, samt för att säkerställa att infrastrukturen upprätthålls i enlighet med EU förordningar.

Tomas Gustafsson

Flygsäkerhetskommittén
Svensk Pilotförening


Publicerad 2023-09-05 av Rebecca